Privacy verklaring
Wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je vind hier informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Rock-Fort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rock-Fort t.a.v. Dalâl Marouf
Egidiusstraat 45
1055 GM Amsterdam

Dalâl Marouf is bekend met de Gegevensbescherming en te bereiken via info@dalalmarouf.nl

Persoonsgegevens
Rock-Fort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat de specifieke website onderdeel is van een advertentienetwerk) website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dalalmarouf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Verwerkingsgrondslag uitvoering overeenkomst
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid bieden om bij lessen, workshops, en coaching-bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Verwerkingsgrondslag toestemming
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Rock-Fort analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rock-Fort neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Delen van gegevens met derden
Rock-Fort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij werken met onder andere Facebook en twitter voor het analyseren van het surfgedrag op onze website. Outlook is het systeem dat wij gebruiken waar jouw aanmelding verwerkt wordt. Tevens maken wij gebruik van Mailchimps om je regelmatig een nieuwsbrief toe te kunnen sturen, voor de categorieën die je zelf hebt aangegeven.  Betalingen verlopen direct via de factuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rock-Fort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturen -> wettelijke bewaartermijn fiscus
Intake -en coachformulier -> tot 2 jaar na afronding van jouw les of bandcoachtraject.

Delen van jouw persoonsgegevens
Rock-Fort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rock-Fort blijft  verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Bij een eerste bezoek aan Rock-Fort.nl wordt er een cookie opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rock-Fort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij gebruiken de cookies niet voor marketingdoeleinden.

Wil je geen cookies?
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rock-Fort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dalalmarouf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rock-Fort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen
Rock-Fort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dalalmarouf.nl